Lejebetingelser for Flatø
Gyldig fra 7. januar 2012 indtil ny forfattes.

 

§ 1 Lejebeviset/fakturaen
Lejebeviset/fakturaen er en aftale, der regulerer leje af den reserverede feriebolig. Den lejede bolig er ejet af Flatø I/S . Aftalen indgås direkte mellem lejer og Flatø. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter nævnte feriebolig med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen af denne. Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

 

Såfremt lejeren i tilknytning til indgåelsen af lejeaftalen indgår aftale om køb af andre ydelser, f.eks. adgangsbilletter til forlystelsesparker og kulturelle arrangementer eller færgebilletter, er der herved tale om selvstændige aftaler med den pågældende udbyder af disse ydelser, og mangler ved eller forsinkelser i relation til disse ydelser giver under ingen omstændigheder lejeren ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i relation til lejeaftalen med Flatø.

 

§ 2 Rengøring og skader
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand.
Obligatorisk slutrengøring af ferieboligen foretages af udlejer.

 

Det er ikke tilladt lejer - af hensyn til ansvar over for ejeren af den lejede feriebolig - at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

 

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og/eller inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette Flatø herom. Lejer skal henvende sig til nærmeste bureau, hvis adresse, e-mail og telefonnummer er anført på lejebeviset/fakturaen. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

 

§ 3 Forsikring af lejer
I forbindelse med denne aftale er der ikke fra Flatøs side tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.
 

§ 4 Force majeure
Flatø kan på grund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt olie-/benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.

 

§ 5 Flatøs rettigheder
Flatø forbeholder sig i følgende tilfælde ret til enten at tilbagebetale det erlagte lejebeløb eller at finde erstatningslejemål:

 

  • Tvivlspørgsmål om lejeaftalens ægthed
  • Ekspeditionsfejl
  • Trykfejl

 

§ 6 Betalingsbetingelser
Lejeaftalen er bekræftet og bindende ved indbetaling af mindst hele 1. rate af lejebeløbet. Forfaldstidspunkter for rettidig betaling af 1. rate og evt. 2. rate fremgår altid af lejebeviset/fakturaen. Der udleveres ikke nøgle til den lejede feriebolig, medmindre der over for Flatø er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje.

 

I forbindelse med opkrævning af deposita ved indgåelse af lejemål vil der i sådanne beløb efter endt lejeperiode blive modregnet for strøm-, telefon-, brænde-, benzin-, gas- og vandforbrug samt for evt. skader, forvoldt af lejer. Restdepositumbeløb vil være lejer i hænde senest 3 uger efter endt lejemål. I tilfælde af skader, forvoldt af lejer, eller andre tvister kan denne periode strække sig ud over de 3 uger. Dækker depositumbeløbet ikke konstaterede forbrugs- og evt. skadeserstatningsbeløb, vil der efter endt lejeperiode tilgå lejer en regning på restbeløbet.

 

§ 7 Prisberegning
Fra Flatøs side er priserne fastsat med forbehold for afgifter, der måtte pålægges fra anden myndighed eller institution.
Alle aftaler er gældende til enhver tid, med skriftlig dokumentation imellem lejer og udlejer.

 

§ 8 Reklamationer
Evt. reklamationer over mangler ved ferieboligen skal straks meddeles telefonisk, telegrafisk, pr. brev, telefax eller e-mail til nærmeste bureau, hvis adresse, e-mail og telefonnummer er anført på lejebeviset/fakturaen. Lejer er forpligtet til at indrømme Flatø en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af skader og minimere evt. tab for Flatø. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette OMGÅENDE meddeles til Flatø. 

§ 9 Opsigelse af aftale
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefaler vi, at opsigelsen fremsendes til Flatø i anbefalet brev. Opsigelsen er først gældende fra den dag, Flatø har den i hænde. I så tilfælde er Flatø berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:

 

Udover den deponerede 1. gangs ydelse:

 

  • indtil 70 dage før ankomst: 10% af det samlede lejebeløb
  • 69 til 40 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb
  • 39 til 14 dage før ankomst: 80% af det samlede lejebeløb
  • fra 13 til 8 dage før ankomst: 90% af det samlede lejebeløb
  • fra 7 dage til ankomstdag: 100% af beløbet

 

Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til Flatø.

 

§ 10 Inkluderet i prisen
Alle de på internettet anførte priser er angivet, hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af det enkelte tilbud, excl. el (varme, varmt vand, drift af diverse el-drevne installationer og komponenter), gas (varme, grill o.l.), olie (f.eks. varme, maskiner) og andet for håndeværende, eksempelvis brænde, brændstof til både etc.

 

§ 11 Besigtigelse
Besigtigelse af lejemålet er efter forudgående aftale altid mulig.

 

§ 12 Værneting
Værneting: Den retskreds i hvilken det lejede hus er beliggende.

 

§ 15 Øvrigt
I øvrigt henvises til de generelle Praktiske Informationer på internettet.

 FLATØ - en perle i Guldborgsund

Mobil: Benjamin (+45) 21 27 40 05

E-mail: achton@achton.dk


© Copyright 2011 - 2018 adpfm.ca - casino-online-de.de